สรุปตารางการแข่งขัน
ลำดับ
รายการแข่งขัน
กลุ่มสาระ
วันที่
เวลา
สถานที่
1
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
อาคารปฐมวัย รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
2
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
อาคารปฐมวัย รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
3
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
อาคารปฐมวัย รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
4
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนอุตรกิจ อาคารหลังเสาธง ชั้น 1
รร.อุตรกิจ อยู่ติดกับ สพป.กระบี่
5
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 432,433,434,435 อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
6
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 426 กับ 425 อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
7
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ชั้น 4 อาคารสัตตบุษย์
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
8
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 424 กับ 423 อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
9
เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
10
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 424 กับ 423 อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
11
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 432,433,434,435 อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
12
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 436 อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
13
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-6
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องปฏิบัติการ PEER CENTER อาคารสัตตบุษย์
ชั้น 4 รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
14
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
ภาษาไทย
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 426 กับ 425 อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
15
การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่
16
การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่
17
นิทานคุณธรรม ป.1-3
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 122,123 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
18
นิทานคุณธรรม ป.4-6
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 122,123 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
19
ภาพยนตร์สั้น ป.1-6
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ต.ค. 2559
20
อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 124,125 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
21
มารยาทไทย ป.4-6
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 133,ห้องนาฏศิลป์(135) อาคารสัตตบงกช ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
22
อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 124,125 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
23
มารยาทไทย ป.1-3
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 133,ห้องนาฏศิลป์(135) อาคารสัตตบงกช ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
24
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6
ภาษาต่างประเทศ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
อาคาร EP ห้อง 435 ชั้น 3 รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
25
การแข่งกิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-6
ภาษาต่างประเทศ
10 ต.ค. 2559
09.00-12.00 น.
อาคาร EP ห้อง 413 ชั้น 1 รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
26
การแข่งกิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-3
ภาษาต่างประเทศ
10 ต.ค. 2559
09.00-12.00 น.
อาคาร EP ห้อง 415 ชั้น 1 รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
27
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6
ภาษาต่างประเทศ
10 ต.ค. 2559
13.00-16.00 น.
อาคาร EP ห้อง 433 ชั้น 3 รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
28
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3
ภาษาต่างประเทศ
10 ต.ค. 2559
09.00-12.00 น.
อาคาร EP ห้อง 433 ชั้น 3 รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
29
การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6
ภาษาต่างประเทศ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
อาคาร EP ห้อง 424 ชั้น 2 รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
30
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3
สุขศึกษาและพลศึกษา
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 113,114 อาคารสัตตบงกช ชั้น 1
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
31
การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอล)  ป.4-6
สุขศึกษาและพลศึกษา
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ลานหน้าอาคารสัตตบงกช
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
32
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6
สุขศึกษาและพลศึกษา
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 113,114 อาคารสัตตบงกช ชั้น 1
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
33
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง)  ป.1-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
หอประชุมโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
34
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 331,332 อาคารอุบลชาติ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
35
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
หอประชุมโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
36
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 333,334 อาคารอุบลชาติ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
37
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย)  ป.1-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
หอประชุมโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
38
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 326,ห้องศิลปะ(316) อาคารอุบลชาติ ชั้น 2,1
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
39
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 324,325 อาคารอุบลชาติ ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
40
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 323 อาคารอุบลชาติ ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
41
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสมุดโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
42
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
หอประชุมโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)
อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
43
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสมุดโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
44
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 333,334 อาคารอุบลชาติ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
45
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
หอประชุมโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
46
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 331,332 อาคารอุบลชาติ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
47
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสมุดโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
48
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 322 อาคารอุบลชาติ ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
49
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6
ศิลปะ
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสมุดโรงเรียน รร.อนุบาลกระบี่(ที่เดิม)
อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดกระบี่
50
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
โรงอาหาร รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)
อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
51
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
โรงอาหาร รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)
อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
52
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
โรงอาหาร รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)
อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
53
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
คณิตศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องขนาบน้ำ อาคารนิลุบล ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
54
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยการใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
คณิตศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารนิลุบล ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
(พรีเซ็นต์งาน : ห้อง E-Classroom)
55
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3
คณิตศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 335 อาคารอุบลชาติ ชั้น 3
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
56
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6
คณิตศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 422 อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
57
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
คณิตศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องขนาบน้ำ อาคารนิลุบล ชั้น 2
รร.อนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)อยู่ติดกับ อบจ.กระบี่
58
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ป.4-6
วิทยาศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
อาคารมัธยมปลาย ชั้น 4
รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
59
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.4-6
วิทยาศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
อาคารมัธยมปลาย ชั้น 4
รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
60
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
วิทยาศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
อาคารมัธยมปลาย ชั้น 4
รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
61
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6
วิทยาศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
หอประชุม อาคารมัธยมปลาย ชั้น 2
รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
62
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
วิทยาศาสตร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
หน้าห้องประชุมกิ่งจันทร์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3
รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
63
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3
คอมพิวเตอร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องคอมพิวเตอร์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
64
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
คอมพิวเตอร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องคอมพิวเตอร์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
65
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6
คอมพิวเตอร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องคอมพิวเตอร์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
66
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6
คอมพิวเตอร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องคอมพิวเตอร์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
67
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6
คอมพิวเตอร์
10 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องคอมพิวเตอร์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
จัดทำระบบโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน


พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com