สรุปผลการลงทะเบียนกลุ่มสาระวิชา  
ลำดับ
รายการแข่งขัน
กลุ่มสาระ
จำนวนคน/รายการ
ลงทะเบียน(คน)
1
การศึกษาปฐมวัย
3
39
2
การศึกษาปฐมวัย
3
39
3
การศึกษาปฐมวัย
1
12
4
การศึกษาปฐมวัย
1
13
5
ภาษาไทย
1
13
6
ภาษาไทย
1
13
7
ภาษาไทย
1
12
8
ภาษาไทย
3
33
9
ภาษาไทย
1
13
10
ภาษาไทย
1
13
11
ภาษาไทย
1
12
12
ภาษาไทย
1
13
13
ภาษาไทย
3
33
14
ภาษาไทย
2
22
15
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8
65
16
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8
32
17
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5
5
18
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2
26
19
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2
26
20
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1
11
21
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2
26
22
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1
12
23
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2
26
24
ภาษาต่างประเทศ
1
13
25
ภาษาต่างประเทศ
1
13
26
ภาษาต่างประเทศ
1
13
27
ภาษาต่างประเทศ
1
13
28
ภาษาต่างประเทศ
1
13
29
ภาษาต่างประเทศ
1
13
30
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
22
31
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
24
32
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
24
33
ศิลปะ
1
13
34
ศิลปะ
1
13
35
ศิลปะ
1
11
36
ศิลปะ
1
11
37
ศิลปะ
1
9
38
ศิลปะ
1
10
39
ศิลปะ
3
21
40
ศิลปะ
1
13
41
ศิลปะ
2
5
42
ศิลปะ
1
11
43
ศิลปะ
1
10
44
ศิลปะ
3
21
45
ศิลปะ
2
12
46
ศิลปะ
1
12
47
ศิลปะ
1
12
48
ศิลปะ
12
78
49
ศิลปะ
1
12
50
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3
21
51
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3
9
52
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3
9
53
คณิตศาสตร์
1
13
54
คณิตศาสตร์
1
13
55
คณิตศาสตร์
1
13
56
คณิตศาสตร์
2
24
57
คณิตศาสตร์
1
13
58
วิทยาศาสตร์
3
36
59
วิทยาศาสตร์
3
30
60
วิทยาศาสตร์
2
22
61
วิทยาศาสตร์
3
39
62
วิทยาศาสตร์
2
20
63
คอมพิวเตอร์
2
26
64
คอมพิวเตอร์
2
24
65
คอมพิวเตอร์
2
24
66
คอมพิวเตอร์
2
18
67
คอมพิวเตอร์
2
22
จัดทำระบบโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน


พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com