แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0200 กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กหญิงอนิญชนา   พัฒนใหญ่ยิ่ง อนุบาลชุมพร      
2
เด็กชายกันต์กวี   เนตรใจบุญ อนุบาลชุมพร      
3
เด็กหญิงปทิตตา   ทองเขียว อนุบาลชุมพร      
4
เด็กชายคณิติน   เหมือนทองมาก อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
5
เด็กชายไพศาล   สมบูรณ์ อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
6
เด็กชายณัฐชนนท์   ศรีเผือก อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
7
เด็กชายชินกฤต   ศักดิ์แก้ว อนุบาลพังงา      
8
เด็กชายวรภพ   ธินมารมย์ อนุบาลพังงา      
9
เด็กชายธนวัต   พลูหนัง อนุบาลพังงา      
10
เด็กหญิงฐาปนี   จงคง อนุบาลนครศรีธรรมราช      
11
เด็กหญิงธัญญาภรณ์   ภูษณะดิลก อนุบาลนครศรีธรรมราช      
12
เด็กหญิงกัญญารัตน์   จินดาเรือง อนุบาลนครศรีธรรมราช      
13
เด็กหญิงสุธาสินี   ล่องจ้า อนุบาลภูเก็ต      
14
เด็กหญิงวรชนก   สนิทปู่ อนุบาลภูเก็ต      
15
เด็กหญิงลักษิกา   สมศิริ อนุบาลภูเก็ต      
16
เด็กชายสิรวิชญ์   พรหมบุญแก้ว อนุบาลพัทลุง      
17
เด็กหญิงกชนันท์   มีเสียง อนุบาลพัทลุง      
18
เด็กชายพีรณัฐ   นิ่มเกตุ อนุบาลพัทลุง      
19
เด็กชายเจตนิพันธ์   ชูเซ่ง อนุบาลสตูล      
20
เด็กชายฟาริส   นารีเปน อนุบาลสตูล      
21
เด็กชายอะฟันดีย์   รูบามา อนุบาลสตูล