แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0036 กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กชายอนิวัฒน์   ซุ่ยยัง อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงขนิษฐา   ฤทธิปรีชา อนุบาลชุมพร      
3
เด็กชายสรยุทธ์   ฉิมพลีวัฒน์ อนุบาลชุมพร      
4
เด็กหญิงภาวิศา   แขดวง อนุบาลนครศรีธรรมราช      
5
เด็กหญิงพิชญ์ณัฏฐ์   พิศบุญ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
6
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   กรรชนะกาญจน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
7
เด็กหญิงกิติมณต์   คงสุข อนุบาลสตูล      
8
เด็กหญิงวรรณวนัช   เอกเจริญกุล อนุบาลสตูล      
9
เด็กหญิงสุพิชญา   มุสิกพงศ์ อนุบาลสตูล