แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0042 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กหญิงศิรภัสสร   โกกนุต อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงชฎาภัค   เอกวงค์กุล อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
3
เด็กหญิงปภาวรินทร์   เอกชัย อนุบาลพังงา      
4
เด็กหญิงพิริยา   ชุติเดโช อนุบาลนครศรีธรรมราช      
5
เด็กหญิงกฤดิชนก   ศิลปรัตน์ อนุบาลกระบี่      
6
เด็กหญิงสุวิมล   ปานมี อนุบาลภูเก็ต      
7
เด็กหญิงลลิภัทร    เหล่าภักดีพงศ์ อนุบาลพัทลุง      
8
เด็กหญิงสรินทิพย์   ปานสิทธิ์ อนุบาลตรัง      
9
เด็กหญิงอนัญญา   เมืองปาน อนุบาลสตูล      
10
เด็กชายกันติทัต   ปาณะศรี อนุบาลสงขลา      
11
เด็กหญิงอภิชญา   เจ๊ะหยาง อนุบาลปัตตานี      
12
เด็กชายสธรรดร   โตมาดี อนุบาลนราธิวาส