แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0043 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กชายกรวิชญ์   คุโรปกรณ์พงษ์ อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงณัฐกานต์   เผือกโสมณ อนุบาลชุมพร      
3
เด็กชายศิกานต์   กาญจนะ อนุบาลระนอง      
4
เด็กหญิงณัฐพัชร์   กะมุทากร อนุบาลระนอง      
5
เด็กชายกฤติเดช   วิทิพย์รอด อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
6
เด็กหญิงอรพิชญา   ชูเกิด อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
7
เด็กชายจิรภัทร   เรืองศรี อนุบาลพังงา      
8
เด็กหญิงจิรชฎา   ชุติวโรภาส อนุบาลพังงา      
9
เด็กชายภูธน   เกษรสิทธิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
10
เด็กหญิงอัญมณี   สมุทรอัษฎงค์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
11
เด็กชายธนภัทร   พรรณรังษี อนุบาลกระบี่      
12
เด็กหญิงณัฐณิชา   ศิริวุฒิ อนุบาลกระบี่      
13
เด็กชายพศิน   สิริพรรุ่งโรจน์ อนุบาลภูเก็ต      
14
เด็กหญิงณชนก   ตีสิงห์ อนุบาลภูเก็ต      
15
เด็กชายณภัทร   พรหมนวล อนุบาลพัทลุง      
16
เด็กหญิงจิรญาภา   รักษ์จำรูญ อนุบาลพัทลุง      
17
เด็กชายธนพล   จริงจิตต์ อนุบาลตรัง      
18
เด็กหญิงพิชญา   หนูเหมือน อนุบาลตรัง      
19
เด็กหญิงพริมพริมา   ธังดิน อนุบาลสตูล      
20
เด็กชายกนธี   ขวัญเซ่ง อนุบาลสตูล      
21
เด็กชายไตรทศ   เพ็ชร์ล่อง อนุบาลสงขลา      
22
เด็กหญิงญาณภัทร   ยี่ซ้าย อนุบาลสงขลา      
23
เด็กชายณัฐภัทร   แก้วสุณี อนุบาลปัตตานี      
24
เด็กหญิงมุกระวี   เทพพรหม อนุบาลปัตตานี      
25
เด็กชายยศกร   ศิริยอด อนุบาลนราธิวาส      
26
เด็กหญิงอิสรีย์   พัฒน์ใหญ่ยิ่ง อนุบาลนราธิวาส