แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0044 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กชายพีรพัฒน์   ล้ำเมธี อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงณชพร   เกตุจรรยา อนุบาลชุมพร      
3
เด็กชายปุณณพิชญ์   ชุมศรี อนุบาลระนอง      
4
เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พงษ์พิสุทธิ์ อนุบาลระนอง      
5
เด็กหญิงณัฐญดา   ธนฐานสกุล อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
6
เด็กชายพีรวัส   ศักดา อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
7
เด็กชายบรรพต   ศรีสุพรรณ อนุบาลพังงา      
8
เด็กหญิงจิรัชญา   ทองมี อนุบาลพังงา      
9
เด็กชายก้องภพ   เกื้อสังข์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
10
เด็กหญิงกวิสรา   ดำรงเกียรติกุล อนุบาลนครศรีธรรมราช      
11
เด็กชายกฤตเมธ   นุ่นเกลี้ยง อนุบาลกระบี่      
12
เด็กหญิงนภสร   มะลิเผือก อนุบาลกระบี่      
13
เด็กชายภัทรพล บุญวรรโณ    อนุบาลภูเก็ต      
14
เด็กหญิงฉันท์รัฐ มากแก้ว    อนุบาลภูเก็ต      
15
เด็กหญิงพชมณฑ์   ทองไสย อนุบาลพัทลุง      
16
เด็กชายพัณฐกานต์   ขุนชิต อนุบาลพัทลุง      
17
เด็กชายสิรวิชญ์   ปันทอง อนุบาลตรัง      
18
เด็กหญิงวัลวีร์   วัลวิน อนุบาลตรัง      
19
เด็กชายพชร   สว่างเพชร อนุบาลสตูล      
20
เด็กหญิงชนัฐกานต์   นวลพรม อนุบาลสตูล      
21
เด็กชายณัฐภัทร   แก้วทอง อนุบาลสงขลา      
22
เด็กหญิงพรชนก   เมืองรักษ์ อนุบาลสงขลา      
23
เด็กชายพิสิษฐ์   ปานแก้ว อนุบาลปัตตานี      
24
เด็กหญิงชุติมณฑน์   สุขะพัฒน์ อนุบาลปัตตานี      
25
เด็กชายนรวิชญ์   มาลีวัด อนุบาลนราธิวาส      
26
เด็กหญิงณิชยา   สุขใส อนุบาลนราธิวาส