แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0045 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กหญิงอักศิกา   พัฒชนะ อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงนิรชา   ศรีพักตร์ อนุบาลชุมพร      
3
เด็กหญิงปิ่นแก้ว   มากจริง อนุบาลระนอง      
4
เด็กหญิงณัฐณิชา   พวงทอง อนุบาลระนอง      
5
เด็กชายชยพล   พลภักดี อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
6
เด็กหญิงศิริรัตน์   ลิ้มสกุล อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
7
เด็กหญิงโยษิตา   แสงทอง อนุบาลพังงา      
8
เด็กหญิงโยสิตา   แสงทอง อนุบาลพังงา      
9
เด็กชายพงศกร   ศรีเจ้า อนุบาลนครศรีธรรมราช      
10
เด็กชายกฤษฏ์   เกียรติศิริโรจน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
11
เด็กชายนันธพงศ์   วัฒนะ อนุบาลกระบี่      
12
เด็กหญิงภูริชญา   สุรวัฒนพันธ์ อนุบาลกระบี่      
13
เด็กหญิงทรรณรต   มณีสม อนุบาลภูเก็ต      
14
เด็กชายพัทธ์   เดชเจริญ อนุบาลภูเก็ต      
15
เด็กชายพงศ์ภัค   ธรรมรัตน์ อนุบาลพัทลุง      
16
เด็กหญิงนันท์นภัส   พราหมณพันธ์ุ อนุบาลพัทลุง      
17
เด็กหญิงอารีลักษณ์   เยาดำ อนุบาลตรัง      
18
เด็กหญิงจิดาภา   หนูแก้ว อนุบาลตรัง      
19
เด็กชายธัญยธรณ์   พรหมสุวรรณี อนุบาลสตูล      
20
เด็กชายออมสิน   คงจินดามุณี อนุบาลสตูล      
21
เด็กหญิงภัทรวลัญชญ์   ไพบูลย์ อนุบาลสงขลา      
22
เด็กชายอนุชา   ศรีนวล อนุบาลสงขลา      
23
เด็กหญิงอภิญญา   จรัสสาธรวัฒน์ อนุบาลปัตตานี      
24
เด็กหญิงฟาติน   ปูดิ อนุบาลปัตตานี      
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ชมพูทอง อนุบาลนราธิวาส      
26
เด็กหญิงวิรัลยุพา   ภักดีชู อนุบาลนราธิวาส