แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0046 กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กหญิงปภาวี   ถิ่นพฤกษ์งาม อนุบาลตรัง      
2
เด็กหญิงแพรไหม   กาญจนพรหม อนุบาลตรัง      
3
เด็กหญิงศรุตา   ปลอดแก้ว อนุบาลตรัง      
4
เด็กหญิงอชิรญา   ทองขวัญ อนุบาลสตูล      
5
เด็กหญิงเกล้าแก้ว   ธีระกุลพิศุทธิ์ อนุบาลสตูล      
6
เด็กหญิงณลินญา   แซ่เอี่ยว อนุบาลสตูล      
7
เด็กหญิงมีสุข   ไชยเดช อนุบาลสงขลา      
8
เด็กหญิงสุทธสินี   ตันสกุล อนุบาลสงขลา      
9
เด็กหญิงณัฐธิดา   ชูมาก อนุบาลสงขลา