แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0059 กลุ่มสาระ : คอมพิวเตอร์
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กชายภูติวงศ์   แสงภู่ อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงนันทัชพร   พิมาณ อนุบาลชุมพร      
3
เด็กหญิงพิชญาภา   คีรีเขต อนุบาลระนอง      
4
เด็กชายปรัชญ์   เอี่ยมจิตต์ อนุบาลระนอง      
5
เด็กชายปุณยวีร์   ฤทธิพรัด อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
6
เด็กชายดลพิพรรธ   ปฐมวงศ์ อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
7
เด็กหญิงภัทรธิดา   ลิพอนพล อนุบาลพังงา      
8
เด็กชายภูริณัฐ   สกุลวงศ์ อนุบาลพังงา      
9
เด็กหญิงสุพิชญา   อุทัยรัตน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
10
เด็กหญิงกนกพร   สุบรรณ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
11
เด็กหญิงพรกรัณย์   อริยวงศ์ อนุบาลกระบี่      
12
เด็กชายอรรถพล   บำรุงศรี อนุบาลกระบี่      
13
เด็กชายสรวิชญ์   อินพยม อนุบาลภูเก็ต      
14
เด็กชายชอเช   คอนเนอร์ ควอตี้ อนุบาลภูเก็ต      
15
เด็กหญิงธัญลักษณ์     ทองอนันต์สกุล อนุบาลพัทลุง      
16
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา     มุสิกะปาละ อนุบาลพัทลุง      
17
เด็กชายไปรยา   ประกอบกิจ อนุบาลตรัง      
18
เด็กชายทัตเทพ   กาหยี อนุบาลตรัง      
19
เด็กหญิงกรณฤต   เปียกลิ่น อนุบาลสตูล      
20
เด็กหญิงธีรนันท์   แก้วจันทร์ อนุบาลสตูล      
21
เด็กชายพชรพลย์   เมืองรักษ์ อนุบาลสงขลา      
22
เด็กหญิงพิชญาพร   แสงสุวรรณ อนุบาลสงขลา      
23
เด็กหญิงฟาฎีลา   หะมิ อนุบาลปัตตานี      
24
เด็กหญิงสุจิรา   หิรัญวิญญู อนุบาลปัตตานี      
25
เด็กหญิงนินาดา   นิเลาะ อนุบาลนราธิวาส      
26
เด็กชายกรวิชญ์   มั่นคง อนุบาลนราธิวาส