แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0060 กลุ่มสาระ : คอมพิวเตอร์
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กชายพัชรพล   สมประสงค์ อนุบาลชุมพร      
2
เด็กชายฉัตรดนัย   ชูสุริแสง อนุบาลชุมพร      
3
เด็กชายอโณทัย   ไชยโยธา อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
4
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   สุภาวิทย์ อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
5
เด็กชายโกษม   พาหูมันโต อนุบาลพังงา      
6
เด็กชายเวธน์วศิน   สงวนทรัพย์ อนุบาลพังงา      
7
เด็กชายอะนัส   รอมะ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
8
เด็กชายธัณเทพ   ด้วงชู อนุบาลนครศรีธรรมราช      
9
เด็กหญิงนิชาภา   สุวรรณรัตน์ อนุบาลภูเก็ต      
10
เด็กชายภีมากร   อุคระวณิช อนุบาลภูเก็ต      
11
เด็กชายอังค์กร   เพชรอุบล อนุบาลตรัง      
12
เด็กหญิงกมลชนก   บุญเลิศวรกุล อนุบาลตรัง      
13
เด็กหญิงสิริกร   ละอองสกุล อนุบาลสตูล      
14
เด็กหญิงติญานา   เตาวะโต อนุบาลสตูล      
15
เด็กหญิงศิโรรัตน์   ขุนนักการ อนุบาลสงขลา      
16
เด็กชายสิรภพ   โอวาท อนุบาลสงขลา      
17
เด็กชายปรวีร์   มีนา อนุบาลปัตตานี      
18
เด็กชายพชร   น้ำทิพย์ อนุบาลปัตตานี