แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0063 กลุ่มสาระ : คอมพิวเตอร์
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กหญิงธนัสถา   ซังทอง อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงณัฐกฤต   เนื่องชุมพร อนุบาลชุมพร      
3
เด็กชายพิรภพ   ภาสะเตมีย์ อนุบาลระนอง      
4
เด็กหญิงณัฐพร   มิ่งแก้ว อนุบาลระนอง      
5
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์   คงมาก อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
6
เด็กหญิงจันทมาส   เมืองมี อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
7
เด็กหญิงศุภิสรา   สงวนนาม อนุบาลพังงา      
8
เด็กหญิงอภิสรา   อาจปรุ อนุบาลพังงา      
9
เด็กชายศิวามล   แก้วเจริญ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
10
เด็กชายณัฐนนท์   เพ็ชรเส้ง อนุบาลนครศรีธรรมราช      
11
เด็กชายชวกร   มนัสปัญญากุล อนุบาลกระบี่      
12
เด็กชายณัฐรัช   วงษ์เมฆ อนุบาลกระบี่      
13
เด็กหญิงณัฐวดี   อัศวภูมิ อนุบาลภูเก็ต      
14
เด็กหญิงณชิกา   วัลยะเพชร อนุบาลภูเก็ต      
15
เด็กชายนานิติ   หอยสกุล อนุบาลพัทลุง      
16
เด็กชายปัญญพนต์    ไหมสุข อนุบาลพัทลุง      
17
เด็กหญิงวริศรา   จุ้ยเริก อนุบาลตรัง      
18
เด็กหญิงสิตานัน   สุวรรณศรี อนุบาลตรัง      
19
เด็กชายธีธัช   ศรีชุมแสง อนุบาลสตูล      
20
เด็กหญิงอัสรา   สาเก อนุบาลสตูล      
21
เด็กชายภวัต   พิทักอักษร อนุบาลสงขลา      
22
เด็กชายณัฐภัทร   เดชสถิตย์ อนุบาลสงขลา      
23
เด็กหญิงสิริรัตน์   กิ้มขู่ อนุบาลนราธิวาส      
24
เด็กชายพัชรพงศ์   สังข์ประสิทธิ์ อนุบาลนราธิวาส