แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0065 กลุ่มสาระ : คอมพิวเตอร์
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กหญิงปัณทชา   อินทรแหยม อนุบาลชุมพร      
2
เด็กชายภัทรพงษ์   ฮวบรังสันต์ อนุบาลชุมพร      
3
เด็กชายขวานไทย   เงยเจริญ อนุบาลระนอง      
4
เด็กชายวรวิช   เจริญวิวัฒนภักดี อนุบาลระนอง      
5
เด็กหญิงสุพิชญา   ทิพยชิต อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
6
เด็กหญิงนันท์นภัส   ดวงเดชสกุล อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
7
เด็กหญิงพริมา   น้อยนาดี อนุบาลพังงา      
8
เด็กหญิงพินท์แพร   มาตย์วังแสง อนุบาลพังงา      
9
เด็กหญิงเมธินินทร์   ชิณวงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
10
เด็กหญิงชนิกานต์   แก้วสีนวล อนุบาลนครศรีธรรมราช      
11
เด็กหญิงปวริศา   จุ้งลก อนุบาลกระบี่      
12
เด็กหญิงเขมิกา   นาคีเพด อนุบาลกระบี่      
13
เด็กหญิงรัมภ์รดา   รอดเนียม อนุบาลภูเก็ต      
14
เด็กหญิงอัญชิสา   สินชลสิทธิ์ อนุบาลภูเก็ต      
15
เด็กชายธนกฤต     สังข์จีน อนุบาลพัทลุง      
16
เด็กชายณภัทร   เตียวิเศษ อนุบาลพัทลุง      
17
เด็กหญิงวรัชยา   เกตุพงษ์พันธ์ อนุบาลตรัง      
18
เด็กหญิงอมลธีรา   ยิ้มย่อง อนุบาลตรัง      
19
เด็กหญิงสุวภัทร   ปล้องใหม่ อนุบาลสตูล      
20
เด็กหญิงฮัลวา   ใจสมุทร อนุบาลสตูล      
21
เด็กหญิงธาราทิพย์   แก้วศรี อนุบาลสงขลา      
22
เด็กชายทศวรรษ   ทองมา อนุบาลสงขลา      
23
เด็กหญิงมนัสชนก   ธรรมชาติ อนุบาลปัตตานี      
24
เด็กชายภูเบศวร์   หมื่นทรัพย์ อนุบาลปัตตานี