แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0094 กลุ่มสาระ : คอมพิวเตอร์
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กชายภูมิชัย   ศรีชัยภูมิ อนุบาลชุมพร      
2
เด็กชายวิชญะ   ทวีพันธ์ อนุบาลชุมพร      
3
เด็กหญิงกมลรส   เอี่ยมสะอาด อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
4
เด็กหญิงมนัสนันท์   รัตนเกียรติ อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
5
เด็กชายพัทธดนย์   มงคล อนุบาลพังงา      
6
เด็กชายธนโชติ   เพชรจำรัส อนุบาลพังงา      
7
เด็กชายชนาธิป   เชาวพ้อง อนุบาลนครศรีธรรมราช      
8
เด็กชายคามิน   จรเสมอ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
9
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา   อารยะณธีนนท์ อนุบาลกระบี่      
10
เด็กชายณัฏฐพล   เลิศกุลภัควัฒน์ อนุบาลกระบี่      
11
เด็กหญิงชนกนันท์   คงดี อนุบาลภูเก็ต      
12
เด็กหญิงปพัฒศิรา   วงศ์วิทยาภิรมณ์ อนุบาลภูเก็ต      
13
เด็กหญิงเบญญาภา   ชุมเกต อนุบาลตรัง      
14
เด็กชายยศภัทร   ตันติเอกรัตน์ อนุบาลตรัง      
15
เด็กหญิงสามินี   บุญรอด อนุบาลสตูล      
16
เด็กหญิงโรสดียานา   หมาดมานัง อนุบาลสตูล      
17
เด็กชายวีระวงศ์   เขี้ยวแก้ว อนุบาลสงขลา      
18
เด็กชายกันตวิชญ์ เจฟฟรี   ล็อกกี้ อนุบาลสงขลา      
19
เด็กหญิงฟาติณ   บือราเฮง อนุบาลปัตตานี      
20
เด็กหญิงญาณิศา   แดงวิไล อนุบาลปัตตานี      
21
เด็กชายนภดล   ภิรมย์หิรัณย์ อนุบาลนราธิวาส      
22
เด็กชายปวริศ   ทองเกิด อนุบาลนราธิวาส