แบบแสดงรายการลงทะเบียน
รหัสกิจกรรม : sk0183 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ
1
เด็กหญิงศศิธร   อัครมโนไพศาล อนุบาลชุมพร      
2
เด็กหญิงกชพร   สุขศรีแก้ว อนุบาลชุมพร      
3
เด็กหญิงกัลยรัตน์   บูรณะกิจ อนุบาลระนอง      
4
เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บุตรเร๊ะ อนุบาลระนอง      
5
เด็กหญิงชิชญุ   บัวทอง อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
6
เด็กชายรามิล   จันทร์ส่อง อนุบาลสุราษฏร์ธานี      
7
เด็กชายพงศ์ภัทร   จงพงษา อนุบาลพังงา      
8
เด็กชายชานน   มาดนนท์ อนุบาลพังงา      
9
เด็กหญิงจุรีรัตน์   แสนชม อนุบาลนครศรีธรรมราช      
10
เด็กชายยศถา   บรรดาศักดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช      
11
เด็กหญิงณิชนันท์   เตชะประสาน อนุบาลกระบี่      
12
เด็กหญิงชนัญชิดา   กาญจนมุสิก อนุบาลกระบี่      
13
เด็กชายคณพศ   ถิ่นหนองจิก อนุบาลภูเก็ต      
14
เด็กหญิงปริยากร   ขันติพงษ์ อนุบาลภูเก็ต      
15
เด็กหญิงอินธิดา   จำเริญ อนุบาลพัทลุง      
16
เด็กชายธนวัฒน์   หนูใหม่ อนุบาลพัทลุง      
17
เด็กชายพอเพียง   คชถิ่น อนุบาลตรัง      
18
เด็กหญิงปัญญาพร   ดำเกาะ อนุบาลตรัง      
19
เด็กชายปฏิภาณ   รามวงศ์ อนุบาลสตูล      
20
เด็กชายศิวัฒม์ชัย   แก้วเหมือน อนุบาลสตูล      
21
เด็กหญิงเกตน์ธิภา   เสมสุขกรี อนุบาลสงขลา      
22
เด็กหญิงปิยอร   รวดเร็ว อนุบาลสงขลา      
23
เด็กหญิงเครือวัลย์   จันแดง อนุบาลปัตตานี      
24
เด็กหญิงศุภมาส   มณีราช อนุบาลปัตตานี      
25
เด็กหญิงรมิดา   นนท์ชีวะบวร อนุบาลนราธิวาส      
26
เด็กชายธนยศ   ลำพรหมแก้ว อนุบาลนราธิวาส